Stadgar

Icon representing an icon
Föreningens stadgar kan du ladda ned här

Skyldighet att känna till stadgar
Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgar kan man i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndskyldig eller åtalad.

Ändring av stadgar
Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på stämma. Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar till stadgar. Du bör sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen. En förändring i stadgarna kan beslutas på endast en föreningsstämma om samtliga röstberättigade medlemmar är helt överens om förändringen. Om inte alla röstberättigade medlemmar är överens måste man ha två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom. Om inte tillräcklig majoritet uppnås vid den andra stämman har förslaget fallit. Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna.

Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring.